กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด