กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ - โครงการตรวจคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเทศบาลตำบลร่อนทอง วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินการตามโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลร่อนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลร่อนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด