เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด