มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนทอง วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
มติคณะรัฐมนตรี -ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง- วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 
... อ่านทั้งหมด