คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
มาตราการป้องกันการรับสินบน วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
มาตราาการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
แบบฟอร์มติดต่อราชการ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คู่มือสำหรับประชาชน วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด