คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
มาตรา 9(4) คู่มือ หรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของเอกชน - คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
มาตรา 9(4) คู่มือ หรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของเอกชน - คู่มือประชาชน วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด