นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
มาตรา 9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามามาตรา 7 (4) วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด