ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 10/2562 ผู้ขออนุญาต นางสาวจรูญพร พรมสาร วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 9/2562 ผู้ขออนุญาต นางสาวปนัดดา พวงอก วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 8/2562 ผู้ขออนุญาต นางผ่าน จินาวัลย์ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 7/2562 ผู้ขออนุญาต นางสาวสุชาดา คล่องดี วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 6/2562 ผู้ขออนุญาต นางสาวเบญจมาศ เมืองจันทร์ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 5/2562 ผู้ขออนุญาต นางสาวชุติมา ชีวะสุทธิรัตน์ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 4/2562 ผู้ขออนุญาต นายวสันต์ พรชัย วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 3/2562 ผู้ขออนุญาต นายธีรวัฒน์ ไชยโคตร วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 2/2562 ผู้ขออนุญาต นางสุพมาศ คโนเบล วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขที่ 1/2562 ผู้ขออนุญาต นางวิลัย เหลาศรี วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด