พิมพ์  

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 อบต.เวียง 
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 อบต.เวียง 
3 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ฉบับแก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 อบต.เวียง 
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
5 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อบต.เวียง 
6 เเผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.เวียง 
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบต.เวียง 
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบต.เวียง 
10 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อบต.เวียง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประชาสัมพันธ์จัดซื้อ/จัดจ้าง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง