ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศแก้ไขศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่าช้าง
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ด้วยเทศบาลตำบลท่าช้าง ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลท่าช้าง ในการให้บริการสาธารณะขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบัน และสอดรับกับวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ การดำเนินการของรัฐ ของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลท่าช้าง ดังกล่าว เป็นไปโดยเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอเชิญชวนประชาชนโดยทั่วไป สามารถเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการของเทศบาลตำบลท่าช้าง นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด