ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ข้อบัญญัติ อบต.ห้วยบง เรื่องกิจการประปา อบต.ห้วยบง พ.ศ.2556 (23/04/2564)
คู่มือประชาชน (23/04/2564)
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง (23/04/2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (23/04/2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล (23/04/2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (23/04/2564)
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (23/04/2564)
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง (23/04/2564)
สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1) (23/04/2564)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (01/04/2564)