ด้านการให้บริการประชาชน
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
การรับชำระภาษีป้าย (21/04/2565)
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (21/04/2565)
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (21/04/2565)
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (21/04/2565)
คู่มือการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (21/04/2565)
คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (21/04/2565)
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบครึ่งปีแรก) องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (21/04/2565)