พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
2 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร 
2คำแถลงนโยบายผู้บริหาร 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
2ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
3แผนการดำเนินงาน 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คู่มือการปฏิบัติงาน 
2คู่มือประชาชน 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การชำระภาษีป้าย 
2ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 
3ขั้นตอนการให้บริการประชาชน 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1บันทึกความร่วมมือการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน 
2 บันทึกความร่วมมือการบริหารจัดการ การจัดการบริหารด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรดกับสมาคมมิตรภาพร่วมใจการกุศล นครศรีธรรมราช 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1มติ ครม. 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศ กขร. เรื่องสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
2ประกาศ กขร. เรื่องสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน มกราคม 2564 
3ประกาศ กขร. เรื่องสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน มีนาคม 2564 
4ประกาศ กขร. เรื่องสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน เมษายน 2564 
5ประกาศ กขร. เรื่องสรุปผลการจัดหาพัสดุ รอบ 12 เดือน ประจำปี 2563