ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาชาสัมพันธ์
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ประกาศ เรื่อง กำหนดให้บริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100%
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัิภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ.2564
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด