ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานตามตัวชี้วัดกระทรวง ปี 2565
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
รับมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 2,000 ชุด จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ลงพื้นที่รับฟังปัญหา อุปสรรค โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย
วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
รับมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 6,020 ชุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด