ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน : นางสาวพรวิไล ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี การประชุมดังกล่าวเป็นการบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ต่อการปฏิบัติ รวมถึงให้ความรู้ในการวางยุทธศาสตร์เชิงอนาคต เพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กรต่อไป เชื่อมโยง ...
แรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2562 เพื่อรับทราบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และหลักเกณฑ์การปรับปรุงการตั้งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมถึงการพิจารณาโครงการเพื่อบรรจุในคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม รวมถึงนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เชื่อมโยง ...
สรจ.นนทบุรีเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ 8/2562
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นางประภาพร อัมรินทร์นุเคราะห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ 8/2562 โดยมีนายอดิเทพ กมลเวชช์ ปลัดจังหวัด เป็นประธาน ทั้งนี้ระเบียบวาระเพื่อทราบและพิจารณาการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงพื้นที่ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี การดำเนินการต่อพื้นที่แพร่ระบาด และพื้นที่แพร่ระบาดมาก (พื้นที่สีแดง) และพื้นที่แพร่ระบาดในหมู่บ้าน/ชุมขน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก เชื่อมโยง ...
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมอบรมตามโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และฏิบัติงานระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศแรงงานเชิงบูรณาการ
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี เผยว่าได้มอบหมายให้นางสาวพรวิไล ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมอบรมตามโครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และฏิบัติงานระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศแรงงานเชิงบูรณาการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ และนำข้อมูลด้านแรงงานระดับจังหวัด ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีการอบรมระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม Software Park Thailand ชั้น 3 ห้อง 302 – 304 ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี เชื่อมโยง ...
แรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงาน โครงการอบรมให้ความรู้ “การพัฒาบุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม”
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 : นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงาน โครงการอบรมให้ความรู้ “การพัฒาบุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม” ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้สตรีในจังหวัดนนทบุรีในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม ได้อย่างถูกต้องและก่อให้เกิดความมั่นใจเป็นที่ยอมรับนับถือ ในการปรากฎตัวต่อหน้าสาธารณชนได้อย่างสง่างาม เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด