ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562 และร่วมประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 27
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร : นางประภาพร อัมรินทร์นุเคราะห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางจีรนันท์ ชาวมอญ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี ให้เข้าร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2562 และร่วมประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 27 กิจกรรมวันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ซึ่งนางจีรนันท์ ชาวมอญ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรีได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 และเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ เชื่อมโยง ...
สรจ.นนทบุรีเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ 10/2562
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นางประภาพร อัมรินทร์นุเคราะห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี ให้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ 10/2562 โดยมีนายอดิเทพ กมลเวชช์ ปลัดจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระเพื่อทราบและพิจารณาการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงพื้นที่ และการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัด นอกจากนี้ยังมีการรายงานในเรื่องของการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด และการดำเนินการในส่วนต่างๆของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป เชื่อมโยง ...
แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 18 ตุลาคม 2562
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ วัดราษฎร์นิยม ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถานถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม และมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เชื่อมโยง ...
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมศึกษาดูงานด้านการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางพิศมัย เอี่ยมวัฒนานันท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ร่วมศึกษาดูงานด้านการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมกับส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี โดยวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางการลดใช้พลังงานในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง ...
แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพบสื่อมวลชน" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพบสื่อมวลชน" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อร่วมรับฟังแถลงผลการดำเนินงานของจังหวัดและส่วนราชการต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถาม และนำเสนอนโยบาย โครงการของรัฐบาลของส่วนราชการ ให้สื่อมวลชนในจังหวัดนนทบุรีได้รับทราบ โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด