ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองดือนมิถุนายน 2563
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
สรจ.นนทบุรีจัดอบรมโครงการการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานและโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ปร
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง Cashmere Grand Ballroom โรงแรมเวสต์เกตเรสซิเดนซ์ จังหวังนนทบุรี : นางกัญจนภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี เผยว่าสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดอบรม ให้ความรู้แบบบูรณาการ 3 โครงการให้แก่อาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรี และสถานประกอบการในจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม และมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ในช่วง 9.00น. ต่อมาเวลา 9.30 น. เริ่มรับฟังบรรยายในโครงการการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีนายนคร หวังพิมูล นักวิเคราะห์ยโยบายและแผนชำนาญการ เป็นวิทยากรในช่วงเช้า ขณะที่ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปมีนางบังอร คงเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานและโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการนี้รัฐบาลในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ความสำคัญ ในการนำประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล มีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ มีความปรองดองสมานฉันท์ รวมถึงนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ซึ่งในบางสิ่งรัฐบาลไม่สามารถดำเนินการขับเคลื่อนได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงจึงจำเป็นต้องอาศัยภาคประชาสังคม ภาคประชาชน นายจ้าง สถานประกอบการ เข้ามามีส่วนร้วมในการขับเคลื่อน ดังนั้นสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจึงจัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งถือเป็นผู้แทนภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานลงสู่พื้นที่ทั้งด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป เชื่อมโยง ...
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่สำรวจความพร้อมในการทำงาน ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวพรวิไล ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายอัฎฐพล บุญสร้าง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมในการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) จังหวัดนนทบุรี สาขาเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ และสาขาเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้นำคณะในการลงพื้นที่ และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันการแพร่เชื้อโรค covid -๑๙ และเตรียมพร้อมก่อนเปิดให้บริการแก่ประชาชน เชื่อมโยง ...
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมหาเจษาบดินทร์ (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายปฏิพัทธ์ วงศ์อนุการ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 และพิจารณาปรับเปลี่ยนข้อบังคับ รวมถึงเรื่องปรับเปลี่ยนและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหอการค้าประจำปี 2562 – 2563 โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เชื่อมโยง ...
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (นร 0108/ว 4206 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563)
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด