แผนยุทธศาสตร์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 (08/11/2565)
ยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปี 2565 (03/10/2565)
ยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (22/02/2564)
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) (01/10/2561)
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับย่อ) (01/10/2561)