- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 (08/11/2565)
นโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 (06/10/2565)
นโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ (03/10/2565)
ยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปี 2565 (03/10/2565)
นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปีงบประมาณ 2565 (24/11/2564)
นโยบายและทิศทางการบริหารงาน กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 (24/11/2564)
การตีความ ***ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง**** ( (30/04/2564)
ยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย (22/02/2564)
นโยบาย (19/02/2564)
แผนงานรองรับนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (19/02/2564)