กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ผลการจัดวื้อจัดจ้าง วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด