กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
การฝึกอบรมมของหน่วยงาน วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด