กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
คู่มือประชาชน วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด