กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย เรื่องการจัดการน้ำเสียในอาคารและติดตั้งบ่อดักไขมันภายในบริเวณอาคารเเละที่ดิน พ.ศ. 2563 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศมาตรฐานการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาสผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด