กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
สรุปกฎหมายการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๕ ฉบับ และสรุปกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด