กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ฉบับที่ ๑ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ฉบับที่ ๒ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวงการสร้างการตั้งการรวมการย้ายและการยุบเลิกวัดการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษาพ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด