พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำวินิจฉัย 
2ผลการพิจารณา - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - 
3 ศาลจังหวัดสุโขทัย พิพากษาลงโทษ ผู้ฝ่าฝืนประกาศจังหวัดสุโขทัย 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) 
2ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับย่อ) 
3 นโยบาย 
4 แผนงานรองรับนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
5 ยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
6การตีความ ***ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง**** ( 
7 นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
8 นโยบายและทิศทางการบริหารงาน กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 กระทรวงสาธารณสุข 
9นโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ 
10ยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปี 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
11นโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 
12แผนยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2565 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ยุทธศาสตร์สาธารณสุข งบประมาณปี2564 
2 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 
3 โครงการผ่าตัดตา 
4 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
5แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กระทรวงสาธารณสุข 
6 แผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสุโขทัย 
7 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสำนักสาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ ประจำปีงบประมาณ 2565 
8 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสำนักสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2565 
9 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสำนักสาธารณสุขอำเภอศรีสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2565 
10 รายงานประจำปี 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
11แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 
12 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 
13แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
14 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 
15แผนยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
16 แผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2566 
17 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
18 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงาน 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบ2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการจามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสำหรับโรคและภัยสุขภาพและศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Opertion Center ; EOC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
4 คู่มือ ประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากร 
5 คู่มือ "การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" 
6 คู่มือ ข้อมูลข่าวสารสาธารณะตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
7 แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบรหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 กระทรวงสาธารณสุข 
8 คู่มือ การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพลและป้องกันโรคในช่องปากเด็กในสถานศึกษาในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข 
9คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
10 คู่มือปฏิบัติงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
11 แนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนเพื่อการรักษาทางทันตกรรมในสถาณการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
12 คู่มือจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
13 คู่มือเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
14 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
15 คู่มือสิทธิประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
16 แผนผังการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
17 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
18 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 
19 คำสั่งมอบอำนาจ 
20คู่มือการตรวจประเมินหลักฐานตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
21 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1- ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง - 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 มติคณะรัฐมนตรีฯ 
2มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 54) 
3มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 55) 
4มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 56) 
5มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสนามชนไก่ สนามซ้อมประลองไก่  
6มาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด19 แบบบูรณาการเป็นกรณีเฉพาะรองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
7มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 57) 
8มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 58) 
9มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 59) 
10มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 60) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกวดราคา/ซื้อ/จ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
2 ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
3ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
4ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
5ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA. จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
6ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
7ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
8ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
9ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 17 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
10ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
11ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ อัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
12ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน ๑๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
13ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
14ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
15ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA.ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน ๑๗ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
19ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
20ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด 
21แผนจัดซื้อจัดจ้าง บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน 
22แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
23แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการยูนิตฟัน จำนวน 2 ชุด 
24แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปรับอากาศ 
25แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยานพาหนะ แล้ขนส่ง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
9 รายงานผลการจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ2564 
10EB 5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง รอบ เดือน มีนาคม 64 
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 
12 สรุป สขร. รอบ 6 เดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
13EB 5 แบบรายงาน สขร.1 เดือน เม.ย 
14EB 5 แบบรายงาน สขร.1 เดือน พ.ค. 
15รายงานผลการจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.สุโขทัย 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการมาดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ และรับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) ในสังกัด 
2รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
3รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
4รายงานผลการประเมินผลการให้บริการของผู้ควบคุม 
5ประกาศฯ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของ สสจ.สท. 
6ประกาศฯ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สสจ.สุโขทัย 
7รายงาน/ผลการตรวจของ สตง. (ปีงบประมาณ 2563)---ไม่มีข้อมูล--- 
8ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และกรรมการกองทุนฯ ฝ่ายสมาชิกประจำจังหวัดสุโขทัย 
9ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
10ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นดีมาก 
11 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
12 เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ 
13 เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ 
14 เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ 
15 เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ 
16 เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสฯ 
17 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
18 แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ2564 
19 มาตรฐานทางจริยธรรม 
20 ยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
21 รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2564 
22 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
23 แผน โครงการ ตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
24มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 
25ผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 
26 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564 รอบ 6 เดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
27 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
29กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 กระทรวงสาธารณสุข 
30ประกวดราคา/ซื้อ/จ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
31วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
32สรุปผลการจัดหาพัสดุ รอบเดือน ตาม ม.9 (8) [ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่มาตรา ม9 (8) 8.2 สรุปผลการจัดซื้อ แบบ สขร.1] สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
33แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
34 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
35คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
36 โครงสร้างการบริหารงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
37 แนวทางการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง 
38แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct) กระทรวงสาธารณสุข 
39แบบฟอร์มรับปัญหาข้อร้องเรียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
40พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
41 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 
42 อำนาจหน้าที่ 
43 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข 
44 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) กระทรวงสาธารณสุข 
45 ขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
46 คู่มือ ประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากร 
47 แบบฟอร์มการขอข้อมูล 
48 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรางสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ2564 กระทรวงสาธารณสุข 
49 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
50 คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
51 คู่มือสิทธิประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ 
52 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
53 แผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
54 แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ  
55 แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2564 
56 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
57รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบฯ ของ สตง 
58รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ 
59สถิติการให้บริการ 
60หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
61รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
62รายงานผลสรุปดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
63รายงานผลของแผนจัดซื้อจัดจ้างและการหาพัสดุ (งบดำเนินการ) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
64 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (PA) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ - สาธารณสุขนิเทศก์ ไตรมาส 4 (เดือน 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65) จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แผนผังการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารขอ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ -ไม่มี- 
2งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ -ไม่มี- 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2มาตรการเบิกจ่ายยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประชาสัมพันธ์การอบรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไปฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
2ประกวดราคา/ซื้อ/จ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 - ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง -