ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายสัตบัน - กม.๓ (หมู่ที่ ๔) ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข รย.ถ.๑-๐๐๔๓ บ้านหนองตะพาน-บ้านหนองละลอก บริเวณบ้านตีนเนิน (หมู่ที่ ๕) ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อจ่ายค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๙ ชุด พร้อมระบบควบคุม วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำโฉ่ - หวายกรอง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กม.๓ - มาบตองใน (ระยะที่ ๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด