ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินการควบคุมยาสูบตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ขอรับฟังคำวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก, ท่อระบายน้ำรางวีและทางเท้าบริเวณจากสะพานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงมุมถนนหมู่บ้านธนากร 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565
(รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2565) หากท่านมีข้อเสนอแนะ สามารถจัดส่งข้อวิจารณ์ได้ทาง finance_bangkruai@bangkruaicity.go.th อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด