ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 |
บทความแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (31/07/2563)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทราเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานย่อยในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาจัตุรมุข ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. (02/07/2563)
นายสมชาย นาคพงษ์ จัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุม เรื่องการติดตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าว (17/06/2563)
บทความแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (04/06/2563)
การให้บริการผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรการ " อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ " (15/04/2563)
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (01/04/2563)
ประชาสัมพันธ์ ให้ควบคุม เฝ้าระวัง ป้องกัน และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในแรงงานต่างด้าว (12/03/2563)
ประชาสัมพันธ์ แรงงานต่างด้าว ที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้ดำเนินการ ณ ที่ตั้งแต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 มีนาคม 2563 (02/03/2563)
สจจ.ฉะเชิงเทราจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ และงานจัดหางานเชิงรุก(EEC) ระหว่างวันที่ 26-27 ก.พ. 63 (02/03/2563)
สิทธิรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ (21/01/2563)