ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสธรวงแหวน ซอย ๙ หมู่ที่ ๕ ตาบลโสธร อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด