ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ��������������������������� ��������� (���������������������������������������������������������������) ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(12 ราย)
12 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2560
(17 ราย)
14 (82%) 3 (18%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(0 ราย)
0 (%) 0 (%) 0 (%)