ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ���������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(90 ราย)
85 (94%) 5 (6%) 0 (0%)
พ.ศ. 2560
(136 ราย)
107 (79%) 29 (21%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(58 ราย)
54 (93%) 4 (7%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(185 ราย)
175 (95%) 10 (5%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(520 ราย)
273 (52%) 234 (45%) 13 (2%)
พ.ศ. 2564
(102 ราย)
94 (92%) 8 (8%) 0 (0%)