ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(136 ราย)
136 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2560
(315 ราย)
223 (71%) 92 (29%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(118 ราย)
54 (46%) 64 (54%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(45 ราย)
25 (56%) 20 (44%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(16 ราย)
8 (50%) 8 (50%) 0 (0%)