ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(56 ราย)
43 (77%) 13 (23%) 0 (0%)
พ.ศ. 2560
(144 ราย)
137 (95%) 4 (3%) 3 (2%)
พ.ศ. 2561
(257 ราย)
257 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(120 ราย)
119 (99%) 0 (0%) 1 (1%)
พ.ศ. 2563
(14 ราย)
6 (43%) 5 (36%) 3 (21%)
พ.ศ. 2564
(26 ราย)
20 (77%) 4 (15%) 2 (8%)
พ.ศ. 2565
(9 ราย)
7 (78%) 2 (22%) 0 (0%)