ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ���������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(2462 ราย)
2210 (90%) 244 (10%) 8 (0%)
พ.ศ. 2560
(1132 ราย)
1042 (92%) 88 (8%) 2 (0%)
พ.ศ. 2561
(647 ราย)
602 (93%) 45 (7%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(4 ราย)
4 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(2 ราย)
2 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(187 ราย)
177 (95%) 10 (5%) 0 (0%)