ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
���������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2561
(4 ราย)
1 (25%) 3 (75%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(0 ราย)
0 (%) 0 (%) 0 (%)
พ.ศ. 2563
(0 ราย)
0 (%) 0 (%) 0 (%)