ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA จัดสานเสวนาเพื่อดำเนินโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี 2564 ณ ฝายคลองกระท้อน หมู่ที่4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จัดกิจกรรมสานเสวนาร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี 2564 โดยนางสาวลาวัลย์ อำพันธ์ทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม นางนวลอนงค์ คำใสแสง ผู้อำนวยการกองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม นายธีระ สุขเจริญ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราดนำคณะทีมงานจากกองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม และผู้รับผิดชอบดูแลโครงการฯ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด ร่วมลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนชุมชนบ้านชำราก ในพื้นที่ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการโครงการดังกล่าวฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายกำธร รัตนธรรม ปลัดเทศบาลตำบลชำราก พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และตัวแทนจากกองช่าง เทศบาลชำราก ร่วมเสนอข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ภาพ/ข่าว : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี
PEA C2 เข้าร่วมการประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ PEA ประจำปี 2564 และร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูง (บส.) ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ VDO Conference
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
PEA C2 เข้าร่วมการประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ PEA ประจำปี 2564 และร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูง (บส.) ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ VDO Conference วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564) นายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี นำผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ร่วมการประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี 2564 และร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูง (บส.) ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมนารถมนตเสวี อาคาร 4 ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี ภาพ//:ข่าว แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี
PEA C2 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต "ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ประจำปี 2564
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
PEA C2 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต "ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ประจำปี 2564 วันนี้(วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต "ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ประจำปี 2564 เพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิต ณ อาคาร SCADA ชั้น 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี โดยมียอดบริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 42 คน คิดเป็น 18,900 ซีซี เนื่องจากปัจจุบันศูนย์บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย มีความต้องการใช้โลหิตเป็นปริมาณมาก ในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย และเป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม การมีจิตสาธารณะ ให้เกิดขึ้นกับผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาพ//:ข่าว แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี
PEA C2 ส่งมอบความสุข ตามโครงการ PEA วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564
PEA C2 ส่งมอบความสุข ตามโครงการ PEA วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น.) นายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ PEA วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมี นางสาวพรศรี เผชิญรัตน์ ผู้อำนวยการ กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรีร่วมกิจกรรม ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี โครงการ PEA วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในวันนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติและเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนไทยที่จะได้เติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคม เป็นพลังสำคัญของประเทศชาติ โดยปีนี้เนื่องจากอยู่ในกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้มีการปรับรูปแบบในการจัดงานวันเด็กเป็นการส่งมอบความสุขและของขวัญให้เด็กๆ ซึ่งเราได้จัดให้เด็กๆมาเป็นตัวแทนรับมอบจากท่านผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยเด็กนักเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้แก่ โรงเรียนวัดเสม็ด , โรงเรียนบูรพาวิทยา , โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ , โรงเรียนห้วยกะปิ และเด็กๆ เยาวชนบริเวณใกล้เคียง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี ภาพ/ข่าว : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี
PEA C2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินเกณฑ์วัดค่าภาระงานและงานนโยบาย กฟก.2(ปรับปรุงใหม่) ประจำปี 2563 ผ่านระบบVDO Conference
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
PEA C2 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินเกณฑ์วัดค่าภาระงานและงานนโยบาย กฟก.2(ปรับปรุงใหม่) ประจำปี 2563 ผ่านระบบVDO Conference วันนี้(วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.) นายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินเกณฑ์วัดค่าภาระงานและงานนโยบาย กฟก.2 (ปรับปรุงใหม่) ประจำปี 2563 ผ่านระบบVDO Conference โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ อาคาร SCADA ชั้น 2 ห้อง 211 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้มีการไฟฟ้า1-3 ,กฟส., กฟย.,ทุกแห่งเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้นสังกัด ภาพ//:ข่าว แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี
... อ่านทั้งหมด