ข่าวประชาสัมพันธ์
สศก. ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ ร.10
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยรองเลขาธิการ 3 ท่าน นางอัญชนา ตราโช นายฉันทานนท์ วรรรเขจร และ นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ภายในบริเวณสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องด้วยในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีร่วมกัน ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ส่วนภูมิภาคได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เช่นเดียวกันในแต่ละพื้นที่ของหน่วยงานด้วย เชื่อมโยง ...
การประชุมระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจของกระทรวงต่างๆ ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจของกระทรวงต่างๆ ครั้งที่ 4/2561 เพื่อพิจารณาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ณ ห้องประชุมชูประกอบ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เชื่อมโยง ...
การหารือเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ครั้งที่ 22-3/2561 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดยมีผู้แทนคณะทำงาน จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน (สานพลังประชารัฐ) อาทิ กลุ่มมิตรผล เครือซีพี เครือเบทาโกร บ.ทิปโก้ฟูดส์ ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และ และ บ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 115 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Cr. กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สศก. Rak Sak Nantaporn Buaiem เชื่อมโยง ...
ลธก.สศก. เปิดงาน Field Day ณ ศพก. ต.ท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ รวมทั้งกลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนที่ร่วมนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาจำหน่ายในงาน ตลอดจนมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรจากทาง ศพก. รวม 6 สถานีเรียนรู้ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ขับเคลื่อนให้ ศพก. เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตทั่วประเทศ ต้อนรับเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2561 เชื่อมโยง ...
สศท.10 ร่วมจัดคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ณ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นางจินตนา ปัญจะ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดคลองขนอน หมู่ 9 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ให้ความรู้และให้คำปรึกษาทางการเกษตรจากหน่วยงานราชการ ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี ได้นำ แอพพลิเคชัน OAE Ag-info และ กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส (RCMO) ร่วมให้ความรู้การใช้งานแอพพลิเคชันแก่ผู้ร่วมงาน โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานเป็นจำนวนมาก เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด