ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการข้อมูลเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยาฯ
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการข้อมูลเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยาและการประยุกต์ใช้ในการเกษตร วันที่ 4 มีนาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการข้อมูลเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยาและการประยุกต์ใช้ในการเกษตร โดยมี นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยากับการเกษตร ตลอดจนสร้างแบบจำลองบรรยากาศเชิงตัวเลขที่สามารถพยากรณ์ภัยพิบัติล่วงหน้า ด้วยโปรแกรม Surfer ทั้งนี้ ได้รับเกียรติ ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร จากกรมอุตุนิยมวิทยา มาบรรยาย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เชื่อมโยง ...
สศก. ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ การมอบนโยบายด้านการเกษตรของ รมว.กษ.
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562
สศก. ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ การมอบนโยบายด้านการเกษตรของ รมว.กษ. วันที่ 4 มีนาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร ทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conferrence) ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 และที่ทำการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้อง 134-135 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีการถ่ายทอดสดสัญญาณไปยังหน่วยงานในสังกัด 76 จังหวัด ทั่วประเทศ เชื่อมโยง ...
สศก.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวางแผนเชิงกลยุทธ์”
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562
สศก.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวางแผนเชิงกลยุทธ์” วันที่ 11 มีนาคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวางแผนเชิงกลยุทธ์” เพื่อทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สถาบันเกษตราธิการ โดยมี นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579 ) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนแม่บทฯ โดยใช้หลักวิชาการ องค์ความรู้ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธศาสตร์ และกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ต่อไป ทั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค รวม 50 คน เชื่อมโยง ...
รธก.สศก. ร่วมพิธีลงนาม รวมพลังไม่ซื้อไม่ขายสินค้าเกษตรด้อยคุณภาพ
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 8 มีนาคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) รวมพลังไม่ซื้อไม่ขายสินค้าเกษตรด้อยคุณภาพจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะได้เดินทางเปิดการประชาสัมพันธ์ “ผลไม้คุณภาพดี ภาคตะวันออก” ปี 2562 ณ จุดรับซื้อผลไม้นายอุดม วรัญญูรัฐ ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกุฎ จังหวัดจันทบุรี พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมแผงขายผลไม้ และจุดรับซื้อ รวมทั้งแปลงทุเรียนของเกษตรกร โดยขอความร่วมมือเกษตรกรชาวสวน ไม่รีบตัดทุเรียนอ่อน ในช่วงราคาสูง ควรมีการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อป้องกันการกดราคา สามารถต่อรองราคาได้ และควรปลูกพืชอื่นร่วมกับทุเรียนด้วยเพื่อป้องกันความเสี่ยง เชื่อมโยง ...
รธก. สศก. ร่วมการประชุม 1st Meeting of Agriculture Deputies for G20
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2562 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม 1st Meeting of Agriculture Deputies for G20 Niigata Agriculture Minister's Meeting ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีเกษตร ของกลุ่ม G20 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งในปี 2562 นี้ ญี่ปุ่นในฐานะประธานกลุ่ม G20 ได้เชิญประเทศไทย ในฐานะประธานอาเซียนเข้าร่วมการประชุม G20 ในสาขาต่างๆ ซึ่งรวมถึงการประชุมรัฐมนตรีเกษตรของ G20 ด้วย ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรของ G20 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น อาร์เจนตินา บราซิล จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ เม็กซิโก รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต้ ตุรกี และสหภาพยุโรป รวมถึงประเทศที่ได้รับเชิญเข้าร่วม ได้แก่ สเปน เนเธอร์แลนด์ ไทย (ประธานอาเซียน) ชิลี (เจ้าภาพเอเปค) สิงคโปร์ และ เซเนกัล สำหรับประเด็นที่หารือในการประชุมรัฐมนตรีเกษตรของกลุ่ม G20 ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างยั่งยืนในภาคเกษตรและอาหาร ห่วงโซ่มูลค่าของภาคเกษตรและอาหาร ที่ครอบคลุม ทั่วถึง ยั่งยืน และความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสำคัญของโลก เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด