ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะอนุกรรมการจัดทำแผนเพื่อการบริหารความมั่นคงทางด้านอาหาร
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562
วันที่ 11 กันยายน 2562 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนเพื่อการบริหารความมั่นคงทางด้านอาหาร ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้อง AEOC 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อทบทวนความสอดคล้องและความเชื่อมโยงของกรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560-2564 กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) เชื่อมโยง ...
การสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562
วันที่ 10 กันยายน 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมี นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเกี่ยวกับการจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ระดับภูมิภาคให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจเชิงนโยบายในระดับพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการในส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 200 คน เชื่อมโยง ...
การบรรยายพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการพัฒนาประเทศ
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562
วันที่ 6 กันยายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการพัฒนาประเทศ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานเศรษฐกิจการเกษตร (รุ่นพิเศษ)" โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา มาบรรยาย ณ ห้องประชุม 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เชื่อมโยง ...
การทบทวนแผนเกษตรอินทรีย์ ปี 2560-2565
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562
วันที่ 5 กันยายน 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 สู่แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2560-2565 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และนายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอประเด็นการพัฒนาในด้านต่างๆภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2560-2565 รวมถึงเปิดเวทีรับฟัง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และผู้แทนเกษตรกร เพื่อให้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์มีความสมบูรณ์และครอบคลุมในทุกประเด็นมากยิ่งขึ้น เชื่อมโยง ...
ลธก.สศก.ร่วมประชุมแนวทางบริหารจัดการสินค้าปาล์มน้ำมันทั้งระบบ
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการสินค้าปาล์มน้ำมันทั้งระบบ ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งเป็นการประชุมหารือ 3 ฝ่าย ซึ่งในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย และมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันร่วมประชุมหารือประเด็นหลักที่สำคัญ อาทิ สถานการณ์และแนวทางการบริหารจัดการสินค้าปาล์มน้ำมันทั้งระบบ แนวทางการประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน และการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อพัฒนาปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด