ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมคณะติดตามนายกรัฐมนตรีพบประชาชน
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562
ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ร่วมคณะผู้ติดตามนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ การพิจารณาโครงการช่วยเหลือและผลักดันศักยภาพของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน และรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว โดยนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึง ณ บริเวณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพบปะประชาชน และเยี่ยมชมการแสดงของนักเรียน ผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืนครบวงจรด้วยกลไกประชารัฐ การจัดการขยะของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ และเป็นสักขีพยาน ในการมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชุนและสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชุน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม ให้แก่ราษฎร พร้อมมอบอุปกรณ์รณรงค์การป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้แทนชุมชน และเยี่ยมชมนิทรรศการการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ “แม่แจ่มโมเดล” จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางยี่ยมชมโครงการธรรมชาติปลอดภัย บ้านแม่ปาน อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรโดยใช้ระบบเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา ลดการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว เชื่อมโยง ...
รธก. สศก. ร่วมงานฯ ส่งเสริมกาแฟ กรมวิชาการเกษตรภาคเหนือ
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ร่วมงาน ‘ตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง’ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด งาน ‘ตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง’ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 62 โดยกรมวิชาการเกษตร เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิตกาแฟอะราบิก้า โดยเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตกาแฟพันธุ์ดีอย่างครบวงจร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการผลิต การแปรรูป และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ พร้อมต่อยอดพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ นำไปสู่ความยั่งยืนในอาชีพ หนุนเกษตรกรเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการผลิต และการมีส่วนร่วมผลิตกาแฟคุณภาพสู่วิถีเกษตรกรรมไทย กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร (Agro tourism) อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การเสวนา “องค์ความรู้ของกรมวิชาการเกษตร ต่อการพัฒนากาแฟอะราบิก้าของไทย” สาธิตการชิมกาแฟพิเศษ Best ASEAN Top 5 coffee และการชง/คั่วกาแฟในรูปแบบต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่า การแข่งขันรถสามล้อดอย การแข่งขันเก็บกาแฟอะราบิกา และการแข่งขันถ่ายภาพประกอบการจัดงาน เชื่อมโยง ...
สศก.ติดตามสถานการณ์การผลิตหอมหัวใหญ่ จ.เชียงใหม่
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562
วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น.นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ผู้แทนศูนย์ฯ/สำนักฯ และเจ้าหน้าที่สศท.1 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การหอมหัวใหญ่ในพื้นที่ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ประธานชุมนุมสหกรณ์หอมหัวใหญ่แม่วางและบ้านกาด สมาชิกชุมสหกรณ์ฯ ผู้ประกอบการ และเกษตรกรเข้าร่วมประชุมรายงานสถานการณ์การผลิต การบริหารจัดการระดับพื้นที่ ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหอมหัวใหญ่ตามความต้องการของตลาด ในการนี้ ได้ลงพื้นที่แปลงผลิตหอมหัวใหญ่ของเกษตรกร และจุดรับซื้อ(ล้ง)ของผู้ประกอบการส่งออกหอมหัวใหญ่เพื่อดูการบรรจุผลผลิตส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมโยง ...
นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยม สศท.1 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค ของพืชหัว
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562
วันที่ 11 มกราคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคของพืชหัว ได้แก่ หอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม และมันฝรั่ง ก่อนลงพื้นที่จริงเพื่อติดตามสถานการณ์ ณ ห้องประชุมจงสกุล ชั้น2 อาคารสำนักงาน โดยมีนายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ การประชุมดังกล่าวได้รายงานถึงภาพรวมเศรษฐกิจการเกษตรในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สถานการณ์พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ การดำเนินงานด้านวิจัยและประเมินผลในพื้นที่และงานบูรณาการร่วมกันของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 อัตรากำลังและงบประมาณการใช้จ่ายของ สศท.1 และรายงานสถานการณ์เจรจาภายใต้ WTO และ FTA จากกองเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จากนั้นรองเลขาธิการฯ คณะทำงาน และ สศท.1 ได้ปรึกษาหารือ รับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคของพืชหัวในพื้นที่ มีผู้ร่วมประชุม 54 คน เชื่อมโยง ...
ประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562
วันที่ 10 มค. 62 รองเลขาธิการ สศก. (ดร. ทัศนีย์ เมืองแก้ว) ในฐานะเจ้าภาพแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ได้ประชุมร่วมกับ สงป. สศช. กพร. และกรมพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการร่วม คณะที่ 3.4 ภายใต้คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรองปลัด กษ. (นายสุรจิตต์ อินทรชิต) เป็นประธาน ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนภาพความเชื่อมโยงของแผนงานบูรณาการฯ ในประเด็นของกลุ่มเป้าหมาย หลักการ เป้าหมายของแผนงานบูรณาการ ตัวชี้วัด และแนวทางการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการภายใต้แผนงานดังกล่าวต่อไป เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด