ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสรุปข้อมูลการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมสรุปข้อมูลการตรวจราชการ และประชุม ครม. สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ (ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน) ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชื่อมโยง ...
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนครั้งที่ 39
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 สมัยพิเศษ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชื่อมโยง ...
การประชุมคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เชื่อมโยง ...
สศก. จัดกิจกรรม ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำโดย ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป จากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร เชื่อมโยง ...
การสัมมนาการพัฒนาเทคนิค เครื่องมือวิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 4-6 สิงหาคม 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการพัฒนาเทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์/วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี2561 ซึ่งจัดโดยสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ณ โรงแรม แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์วิจัยเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 ท่าน คือ นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ และ นางจันทร์ธิดา มีเดช รวมทั้ง นางประนาถ พิพิธกุล ผอ. ศูนย์ประเมินผล สศก. ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด