ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บริหารเบเชีย ญี่ปุ่น หารือกระทรวงเกษตรฯ สร้างความร่วมมือ
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารเบเชีย ญี่ปุ่น หารือกระทรวงเกษตรฯ สร้างความร่วมมือนำเข้าสินค้าเกษตรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนำผู้บริหารเบเชีย (Beisia Supermarkets) ซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเข้าพบ โดยได้มอบให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรจิตต์ อินทรชิต) เป็นผู้แทน เพื่อสร้างความร่วมมือในการนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทยไปจำหน่ายประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในเบื้องต้นฝ่ายญี่ปุ่นแสดงความสนใจนำเข้าผลิตภัณฑ์ไก่ ไก่แปรรูป และกล้วยหอมจากประเทศไทยจำนวนมาก เชื่อมโยง ...
รองเลขาธิการสศก. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวครบวงจร แนวทางการดำเนินงาน และผลสำเร็จของโครงการ โดยให้ความสำคัญด้านการวางระบบการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่เป้าหมายของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ นำไปสู่การสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของข้าวในฐานะที่เป็นพืชอาหารหลักและมีความสำคัญต่อวิถีของคนไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ณ บริเวณแปลงนาสิธิตโรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว เชื่อมโยง ...
Focus Group เรื่อง ศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรอินทรีย์
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นประธานการจัดสนทนากลุ่ม Focus Group เรื่อง ศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรอินทรีย์ ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง กรุงเทพฯ โดยมี นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผอ,สศท.1 ประธานคณะทำงานพัฒนางานด้านวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรและติดตามประเมินผล สศท.1-12 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดสนทนากลุ่มครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการและแนวทางพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเจ้าหน้าที่จาก สศก. ใน 3 กลุ่มสินค้า ได้แก่ กลุ่มไม้ผล เช่น กาแฟอินทรีย์ มังคุดอินทรีย์ มะพร้าวอินทรีย์ กลุ่มพืชผักอินทรีย์ และกลุ่มข้าวอินทรีย์ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรอินทรีย์ของประเทศต่อไป เชื่อมโยง ...
การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team)
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อรับทราบผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 และแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ 2562 โดยประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการจัดทำกระบวนงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในครั้งนี้ด้วย เชื่อมโยง ...
การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค (จ.ชลบุรี)
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ จ.ชลบุรี โดยมี นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม เพื่อชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัดและระดับภาค รวมทั้งสร้างเครือข่ายการบูรณาการข้อมูล รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนให้การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัดและระดับภาคมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด