ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 |
ประกาศ เพิ่มเบี้ยค่าปรับ ''การละเมิดการใช้ไฟฟ้า" (29/11/2562)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพิ่มวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวัน Off-Peak ตามข้อกำหนดช่วงอัตรา TOU (30/05/2562)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กฟจ.สุรินทร์ (03/01/2562)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ อบรมให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารและการบริการประชาชน ณ อบต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 (24/12/2561)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ รับรางวัล “ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น” (22/09/2560)
ด้วยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดทำเว็บไซต์ ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ สามารถเข้าไปที่ www.kingrama.net (20/09/2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นสูงโครงการ “ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ” (12/07/2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และส่งเอกสารเพื่อขอรับการประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 (04/05/2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประเมิน "ปี2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ"เพื่อจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน รองรับการตรวจประเมิน (02/05/2560)
ดัชนีทางอิเล็กทรอนิกส์ (27/04/2560)