- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | หน้าถัดไป
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ สร./คล.074 ลว. 3 กรกฎาคม 2560 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001302255 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ) (03/07/2560)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ สร./คล.075 ลว. 3 กรกฎาคม 2560 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001302270 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ) (03/07/2560)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ สร./คล.057 ลว. 29 พฤษภาคม 2560 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001289303 (29/06/2560)
สัญญาจัดซื้อเลขที่ จ./กส.048 /2560 ลว. 3 พฤษภาคม 2560 เลขที่ใบเสร็จจัดซื้อ 3001270756 (29/06/2560)
สัญญาจัดซื้อเลขที่ จ./กส.051/2560 ลว.12 พฤษภาคม 2560 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001291068 (29/06/2560)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ สร./คล.069 ลว. 26 มิถุนายน 2560 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001299801 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ) (26/06/2560)
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 6 รายการ เลขที่ Po 3001297890 เลขที่ ฉ.3/สร.(คล).-065 ลว.20 มิถุนายน 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ) (20/06/2560)
สัญญาจัดซื้อเลขที่ จ./กส.038 /2560 ลว. 7 เมษายน 2560 เลขที่ใบเสร็จจัดซื้อ 3001280722 (16/06/2560)
สัญญาจัดซื้อเลขที่ จ./กส.039 /2560 ลว. 7 เมษายน 2560 เลขที่ใบเสร็จจัดซื้อ 3001296506 (16/06/2560)
สัญญา เลขที่ จ.บง.005/2560 เรื่องตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ลว. 14 มิถุนายน 2560 (14/06/2560)