- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ จ.กส.062/2560 ลว. 12 กรกฎาคม 2560 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001304923 (12/07/2560)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ สร./คล.077 ลว. 12 กรกฎาคม 2560 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001305127 (12/07/2560)
สัญญาจัดซื้อเลขที่ จ./กส.009/2560 ลว.20 มกราคม 2560 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001304927 (12/07/2560)
สัญญาจัดซื้อเลขที่ จ./กส.052/2560 ลว. 17 พ.ค. 60 เลขที่ใบจัดซื้อ3001291061 (12/07/2560)
สัญญาจัดซื้อเลขที่ จ./กส.057 /2560 ลว. 1 มิถุนายน 2560 เลขที่ใบเสร็จจัดซื้อ 3001304947 (12/07/2560)
สัญญาจัดซื้อเลขที่ จ./กส.059/2560 ลว.9 มิถุนายน 2560 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001304940 (12/07/2560)
สัญญาจัดซื้อเลขที่ จ./กส.060 /2560 ลว. 14 มิถุนายน 2560 เลขที่ใบเสร็จจัดซื้อ 3001270756 (12/07/2560)
สัญญาจัดซื้อเลขที่ จ./กส.061/2560 ลว.12 มิถุนายน 2560 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001304927 (12/07/2560)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ สร./คล.073 ลว. 7 กรกฎาคม 2560 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001304598 (07/07/2560)
สัญญาจัดซื้อ เลลขที่ ฉ.3 สร.(คล.)076 ลว. 7 กรกฎาคม 2560 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001304538 (07/07/2560)