- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(คล.)026-027 ลว. 31 มกราคม 2561 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001374151 (31/01/2561)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(คล.)020-021 ลว. 29 มกราคม 2561 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001372874 (29/01/2561)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ ฉ.3 สร.(คล.)018-019 ลว. 26 มกราคม 2561 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001372653 (26/01/2561)
สัญญา จ.รร001/2561 เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสำนักงานประจำปี 2561 (15/01/2561)
จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย งบผู้ใช้ไฟฟ้า ชื่องาน ติดตั้งหม้อแปลงประปาหมู่บ้านแก่นท้าว - ดงดั่ง (หมายเลขงาน : C-60-F-RABCM.0108) (12/01/2561)
สัญญาจ้างทำความสะอาด จ.รร001/2561 ประจำปี 2561 (10/01/2561)
จ./บต.009/2560ส้ญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์(ติดตั้งใหม่ สับเปลี่ยน และถอนคืนมิเตอร์)กฟส.รร (01/01/2561)
สัญญา จ./บต.010/2560 สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ (ติดตั้ง สับเปลี่ยน และถอนคืนมิเตอร์) กฟย.นนร ปี 2561 (01/01/2561)
จ้างเหมาตัดต้นไม้แนวระบบจำหน่ายแรงต่ำแรงต่ำ สัญญาจ้าง เลขที่ จ.รร./กป-020/2560 (15/12/2560)
สัญญาจัดซื้อเลขที่ จ./กส.019/2560 ลว. 14 ก.พ. 60 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001263289 (12/08/2560)