- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | หน้าถัดไป
สัญญาจัดซื้อเลขที่ จ./กส.054 /2560 ลว. 22 พฤษภาคม 2560 เลขที่ใบเสร็จจัดซื้อ 3001294730 (13/06/2560)
สัญญาจัดซื้อเลขที่ จ./กส.061/2560 ลว.29 พฤษภาคม 2560 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001294735 (13/06/2560)
สัญญาจัดซื้อเลขที่ จ./กส.014/2560 ลว. 2 ก.พ. 60 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001263286 (10/06/2560)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ สร./คล.061 ลว. 08 มิถุนายน 2560 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001293170 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560) (08/06/2560)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ สร./คล.059 ลว. 7 มิถุนายน 2560 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001292560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ) (07/06/2560)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ สร./คล.060 ลว. 5 มิถุนายน 2560 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001291460 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ) (05/06/2560)
สัญญาจัดซื้อเลขที่ จ./กส.025/2560 ลว. 13 มี.ค. 60 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001270676 (05/06/2560)
สัญญาจัดซื้อ เลขที่ สร./คล.058 ลว. 2 มิถุนายน 2560 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001291136 (02/06/2560)
สัญญาจัดซื้อเลขที่ จ./กส.005 /2560 ลว. 1 มิถุนายน 2560 เลขที่ใบเสร็จจัดซื้อ 3001291056 (02/06/2560)
สัญญาจัดซื้อเลขที่ จ./กส.028/2560 ลว. 21 เม.ย. 60 เลขที่ใบจัดซื้อ 3001290900 (02/06/2560)