- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศจัดซ์้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาเลขที่ ซส.ฉ.1(จซ) 14/2560 (29/04/2560)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการตกลงราคาเลขที่ ซต.ฉ.1 (จซ) 01/2560 (20/01/2560)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการตกลงราคาเลขที่ ซต.ฉ.1 (จซ) 03/2560 (20/01/2560)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการตกลงราคาเลขที่ ซต.ฉ.1 (จซ) 04/2560 (20/01/2560)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการประกวดราคาเลขที่ ซป.ฉ.1 (จซ) 01/2560 (10/01/2560)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการประกวดราคาเลขที่ ซป.ฉ.1 (จซ) 02/2560 (10/01/2560)
ประกาศสอบราคาเลขที่ กอก..1(บห)02/2559 (02/01/2560)
ประกาศสอบราคาเลขที่ กอก.ฉ.1(บห)01/2559 (02/01/2560)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซต.ฉ.1 (จซ) 28/2559 (28/11/2559)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ ซป.ฉ.1 (จซ) 03/2560 (23/11/2559)