- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน Safety Stock งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ สร./คล.057 ลว. 23 พฤษภาคม 2560 (23/05/2560)
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ/กส.054/2560 ลว. 25 พฤษภาคม 2560 (22/05/2560)
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท เสา คอร. ขนาด 8.00 เมตร จำนวน 175 ต้น เลขที่ สร./คล.054 ลว. 22 พฤษภาคม 2560 (22/05/2560)
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย กฟอ.ปราสาท เสา คอร. ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 100 ต้น เลขที่ สร./คล.056 ลว. 22 พฤษภาคม 2560 (22/05/2560)
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ เสา ขนาด 9 เมจร จำนวน 100 ต้นโดยวิธีตกลงราคา ที่ ฉ.3/สร.(คล).- 052 ลว. 15 พฤษภาคม 2560(ตามแบบ สขร. ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 13 ) (15/05/2560)
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย กฟจ.สุรินทร์ เสา ขนาด 12 เมตร จำนวน 100 ต้น โดยวิธีตกลงราคา ที่ ฉ.3/สร.(คล).- 051 ลว. 15พฤษภาคม 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน มิถุนายน 2560 ลำดับที่ 13 ) (15/05/2560)
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.051/2560 ลว. 12 พฤษภาคม 2560 (12/05/2560)
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา ที่ ฉ.3/สร.(คล).- 050 ลว. 11 พฤษภาคม 2560 (11/05/2560)
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.049/2560 ลว. 9 พ.ค. 60 (05/05/2560)
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ/กส.048/2560 ลว. 3 พฤษภาคม 2560 (03/05/2560)