- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.052/2560 ลว. 17 พ.ค. 60 (01/06/2560)
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ/กส.050/2560 ลว. 1 มิถุนายน 2560 (01/06/2560)
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ/กส.057/2560 ลว. 1 มิถุนายน 2560 (01/06/2560)
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ ปี 60 กฟจ.สุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา ที่ ฉ.3/สร.(ผคล).- 061 ลว. 1 มิถุนายน 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ) (01/06/2560)
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.056/2560 ลว. 2 มิ.ย. 60 (31/05/2560)
ไม่มีผลการ สอบราคา ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2560 (31/05/2560)
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบโครงการ คสจ7. กฟอ.สุรินทร์ จำนวน 21 รายการ เลขที่ ฉ.3.สร./คล. 059 ลว. 30 พฤษภาคม 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ) (30/05/2560)
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.044/2560 ลว. 24 เม.ย. 60 (29/05/2560)
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.055/2560 ลว. 29 พฤษภาคม 2560 (29/05/2560)
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบโครงการ คสจ7. กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ สร./คล.058 ลว. 29 พฤษภาคม 2560 (29/05/2560)