- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3/สร.(คล).- 077 ลว. 28 มิถุนายน 2560 (28/06/2560)
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์ขาดแคลน งบโครงการ คขก.2 กฟจ.สุรินทร์ จำนวนว 3 รายการ เลขที่ สร./คล.069 ลว. 21 มิถุนายน 2560(ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ) (21/06/2560)
ประกาศสอบราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 3 รายการ เลขที่ สร./คล.067 ลว. 19 มิถุนายน 2560 (19/06/2560)
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ กฟจ.สุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 6 รายการ เลขที่ ฉ.3/สร.(คล).-065 ลว. 14 มิถุนายน 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ) (14/06/2560)
ประกาศตกลงราคา เรื่องจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายสถานีสูบน้ำบ้านดงยาง เลขที่ ฉ.3ทต409/2560 ลว. 14 มิถุนายน 2560 (14/06/2560)
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ/กส.060/2560 ลว. 12 มิถุนายน 2560 (12/06/2560)
ประกาศตกลงราคา เรื่องขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.062/2560 ลว. 12 มิถุนายน 2560 (12/06/2560)
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.059/2560 ลว. 9 มิถุนายน 2560 (09/06/2560)
จ้างเหมาแรงงานเอกชนดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ จ./กส.061/2560 ลว. 9 มิถุนายน 2560 (09/06/2560)
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลงงาน งบผู้ใช้ไฟ ปี 60 กฟจ.สุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา ที่ ฉ.3/สร.(ผคล).- 060 ลว. 30 พฤษภาคม 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ) (07/06/2560)