- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ไม่มีผลการ สอบราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 - กุมภาพันธ์ 2561 (01/08/2560)
ประกาศประกวดราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 4 รายการ เลขที่ ฉ.3 สร.(บห.)ปก.001/2560 ลว. 31 กรกฎาคม 2560 (31/07/2560)
ประกาศตกลงราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบโครงการ คฟม. กฟอ.ปราสาท เลขที่ ฉ.3 สร.(คล.)082 ลว. 21 กรกฎาคม 2560 (21/07/2560)
ประกาศตกลงราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ กฟอ.ปราสาท เลขที่ ฉ.3 สร.(คล.)081 ลว. 20 กรกฎาคม 2560 (20/07/2560)
ประกาศตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน งบทำการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟจ.สุรินทร์ เลขที่ ฉ.3 สร. (คล.)080 ลว. 19 กรกฎาคม 2560 (19/07/2560)
ประกาศตกลงรา จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลนงานปรับปรุงมิเตอร์ ปี 2560 เลขที่ สร./คล. 076 ลว.30 มิถุนายน 2560 (30/06/2560)
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบโครงการ คฟม.กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 5 รายการโดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3/สร.(คล).- 073 ลว .6 มิถุนายน 2560 (30/06/2560)
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อหม้อแปลง ขนาด 315 เควีเอ 3 เฟส งบผู้ใช้ กฟจ.สุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา เลขที่ ฉ.3/สร.(คล).- 039 ลว. 30 มิถุนายน 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ลำดับที่ 57 ) (30/06/2560)
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์ขาดแคลน งบโครงการ คฟม. กฟจ.ปราสาท จำนวนว 1 รายการ เลขที่ สร./คล.075 ลว. 28 มิถุนายน 2560 (ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ) (28/06/2560)
ประกาศตกลงราคา เรื่องจัดซื้อผลิตภัณฑ์ขาดแคลน งบโครงการ คฟม. กฟจ.สุรินทร์ จำนวนว 1 รายการ เลขที่ สร./คล.074 ลว. 28 มิถุนายน 2560(ตามแบบ สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ) (28/06/2560)