มติคณะรัฐมนตรี
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่11/2560 เรื่อง กำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (09/05/2560)
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท (29/03/2559)
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฏหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (28/03/2559)
มาตราฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า (25/03/2559)
กระทู้ถามที่ 067/ร. เรื่อง การขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (21/01/2559)
กระทู้ถามที่ 234 ร. เรื่อง หน่วยงานของรัฐค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (21/01/2559)
กระทู้ถามที่ 681 ร. เรื่อง ขอให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็น 3 เฟสในพื้นที่ อ.สระโบสถ์ อ.ชัยบาดาล อ.ลำสนธิ อ.โคกเจริญและ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรีและ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ (21/01/2559)