พระราชบัญญัติ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 (16/04/2562)
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 (14/04/2562)
พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 (11/11/2561)
พระราชบัญญัติ ล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 (02/03/2561)
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (09/05/2560)
พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (21/01/2559)
พระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 (19/05/2558)
พระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 (19/05/2558)
พระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 (19/05/2558)
พระราชบัญญัติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 (19/05/2558)