ประกาศ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ค่าไฟฟรี 90 หน่วย (13/04/2563)
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์(ฉบับที่ 58) เรื่องกำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (28/06/2562)
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 (07/05/2562)
ประกาศ กฟภ. เรื่อง การทบทวนอัตราค่าไฟฟ้า (07/02/2562)
ประกาศ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง รายงานผลตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ (21/01/2562)
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (08/08/2561)
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องแนวทางและวิธีการป้องกันการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ข้อตกลงคุณธรรม ม.17 และม.18 (08/08/2561)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2571 (24/07/2561)
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องแต่งตั้งพนักงาน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2571 (24/07/2561)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [จำนวน ๔ คน ๑. นายสุรงค์ บูลกุล ฯลฯ] (24/07/2561)